Sẽ hạn chế rút BHXH một lần, tăng cường thanh tra đột xuất doanh nghiệp về BHXH

Ngày 08/6/2023, Chính phủ ban hành Nghị quyết 88/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5/2023 trực tuyến với địa phương. Theo đó, có những nội dung nổi bật về BHXH, lao động; cụ thể như sau:
1. Sẽ hạn chế rút BHXH một lần, tăng cường thanh tra đột xuất doanh nghiệp về BHXH
Chính phủ yêu cầu BHXH Việt Nam chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương thực hiện nội dung như sau:
– Triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển người tham gia BHXH, đôn đốc thu, giảm số tiền chậm đóng, trốn đóng BHXH; hạn chế số người lao động rút BHXH một lần; quản lý quỹ chặt chẽ, an toàn, hiệu quả, tăng trưởng bền vững; giải quyết, chi trả kịp thời, đầy đủ các quyền lợi cho người tham gia BHXH, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đột xuất, kịp thời xử lý nghiêm theo pháp luật các vi phạm, nhất là việc chậm đóng, trốn đóng BHXH.
– Khẩn trương xây dựng báo cáo, cập nhật số liệu và đề xuất phương án giải quyết dứt điểm đối với tình trạng thu BHXH không đúng quy định của pháp luật đối với chủ hộ kinh doanh; tổng hợp ý kiến của Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và các Bộ, ngành có liên quan để trình Chính phủ trước ngày 30/6/2023.
2. Đề xuất chính sách để hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động
Chính phủ yêu cầu Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương thực hiện các nội dung sau đây:
2.1. Đẩy nhanh tiến độ triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững
Tập trung chỉ đạo, đẩy nhanh tiến độ triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững; cập nhật, hoàn thiện Cơ sở dữ liệu an sinh xã hội, kết nối, xác thực với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ công tác quản lý nhà nước theo quy định của pháp luật. Tổ chức có hiệu quả các hoạt động trong Tháng hành động vì trẻ em; tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn công tác bảo vệ trẻ em, phòng, chống tai nạn, thương tích, phòng, chống đuối nước trẻ em.
2.2. Nghiên cứu, đề xuất chính sách để hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động
Nắm chắc tình hình thực tế người lao động mất việc làm, giảm giờ làm; chủ động kịp thời nghiên cứu, đề xuất chính sách để hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động. Khẩn trương đề xuất sửa đổi Nghị định 152/2020/NĐ-CP  quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam, nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong cấp giấy phép lao động, trình Chính phủ trong tháng 7/2023.
2.3. Đề xuất sửa đổi quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội
Nghiên cứu, đề xuất sửa đổi Nghị định 20/2021/NĐ-CP quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội, báo cáo Chính phủ trong tháng 6/2023.
II. Về tình hình triển khai Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội – Nghị quyết 88/NQ-CP
Chính phủ cơ bản thống nhất với Báo cáo số 4153/BC-BKHĐT ngày 01 tháng 6 năm 2023 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Đến hết tháng 5 năm 2023, giải ngân các chính sách hỗ trợ ước đạt hơn 88,8 nghìn tỷ đồng. Trong tổng số vốn chi đầu tư phát triển, Thủ tướng Chính phủ đã giao 161.848 tỷ đồng cho 223 nhiệm vụ, dự án đã đủ thủ tục đầu tư theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội. Đối với số còn lại, Chính phủ đã báo cáo Quốc hội phân bổ 13.369,468 tỷ đồng cho 45 dự án đã đủ điều kiện giao vốn, cho phép tiếp tục hoàn thiện thủ tục đầu tư, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến để Thủ tướng Chính phủ giao vốn đối với số vốn 273 tỷ đồng, không thực hiện phân bổ 509,217 tỷ đồng còn lại, giảm bội chi tương ứng trong năm 2023. Để phát huy hiệu quả nguồn lực của Chương trình, Chính phủ yêu cầu:
1. Bộ Tài chính phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương cập nhật số liệu giải ngân kế hoạch vốn của Chương trình các năm 2022, 2023 theo chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 10/NQ-CP ngày 03 tháng 02 năm 2023.
2. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ngân hàng Chính sách xã hội tiếp tục tuyên truyền, thực hiện các chính sách hỗ trợ lãi suất, cho vay ưu đãi; các bộ, cơ quan, địa phương đẩy mạnh thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư của Chương trình.
3. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiếp thu ý kiến của các cơ quan tại cuộc họp do Phó Thủ tướng Lê Minh Khái chủ trì ngày 01 tháng 6 năm 2023, hoàn thiện báo cáo trình Chính phủ trước ngày 10 tháng 6 năm 2023 để Chính phủ trình Quốc hội về việc tháo gỡ khó khăn trong triển khai chính sách hỗ trợ lãi suất theo Nghị định số 31/2022/NĐ-CP và Nghị quyết số 43/2022/QH15.