NÓNG: Đã có Nghị định 24/2024/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu (thay thế Nghị định 63/2014/NĐ-CP)

Ngày 27/02/2024, Chính phủ đã ban hành Nghị định 24/2024/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu, có hiệu lực từ ngày ký ban hành.

1. Nghị định này quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu, bao gồm:

– Khoản 6 Điều 6 về bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu;

– Khoản 6 Điều 10 về ưu đãi trong lựa chọn nhà thầu;

– Khoản 3 Điều 15 về chi phí trong lựa chọn nhà thầu;

– Khoản 4 Điều 19 về năng lực, kinh nghiệm của thành viên tổ chuyên gia, tổ thẩm định;

– Khoản 2 Điều 20 về các hình thức lựa chọn nhà thầu khác;

– Khoản 7 Điều 23 về chỉ định thầu;

– Khoản 4 Điều 29 về lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt;

– Khoản 4 Điều 36 về kế hoạch tổng thể lựa chọn nhà thầu cho dự án;

– Khoản 2 Điều 39 về nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

– Khoản 8 Điều 43 về quy trình, thủ tục lựa chọn nhà thầu;

– Khoản 1 và khoản 5 Điều 50 về lựa chọn nhà thầu qua mạng;

– Khoản 7 Điều 53 về mua sắm tập trung;

– Khoản 3 và khoản 4 Điều 55 về lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc, hóa chất, vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế;

– Khoản 4 Điều 67 về ký kết hợp đồng với nhà thầu được lựa chọn;

– Khoản 6 Điều 70 về sửa đổi hợp đồng;

– Khoản 2 Điều 84 về trách nhiệm quản lý nhà nước về đấu thầu;

– Khoản 4 Điều 86 về thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động đấu thầu;

– Khoản 5 Điều 87 về xử lý vi phạm;

– Khoản 4 Điều 88 về xử lý tình huống trong đấu thầu.

2. Các biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu, bao gồm:

– Đăng ký trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

– Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu;

– Thẩm quyền quyết định việc mua sắm đối với dự toán mua sắm;

– Công khai thông tin trong hoạt động đấu thầu;

– Quản lý nhà thầu.

3. Việc lựa chọn nhà thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công theo hình thức đặt hàng, giao nhiệm vụ thực hiện theo quy định riêng của Chính phủ.

Kể từ ngày Nghị định 24/2024/NĐ-CP có hiệu lực thi hành, các Nghị định của Chính phủ, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và các điều khoản sau đây hết hiệu lực thi hành:

– Nghị định 63/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

– Các Điều 69, 70, 71, 72, 73, 75, 76, 77 và 78 của Nghị định 151/2017/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

– Các điểm b, c khoản 2 và các điểm b, c khoản 3 Điều 5 của Nghị định 70/2018/NĐ-CP quy định việc quản lý, sử dụng tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước;

– Quyết định 17/2019/QĐ-TTg quy định về một số gói thầu, nội dung mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên được áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt theo quy định tại Điều 26 Luật Đấu thầu.

Lĩnh vực dự án đầu tư kinh doanh phải tổ chức đấu thầu theo quy định của pháp luật quản lý ngành, lĩnh vực
Nghị định quy định 15 lĩnh vực, dự án thuộc trường hợp phải tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo quy định của pháp luật quản lý ngành, lĩnh vực gồm giao thông vận tải, cấp nước, kinh doanh đặt cược, nhà ở, xã hội hóa y tế, giáo dục…

Dự án thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định phải đáp ứng 02 điều kiện:

– Thuộc trường hợp thu hồi đất; trường hợp trong khu đất thực hiện dự án có phần đất do Nhà nước quản lý thì Nhà nước thực hiện thu hồi đất đối với toàn bộ diện tích dự án (bao gồm cả diện tích đất do Nhà nước quản lý thuộc phạm vi dự án).

– Không đủ điều kiện đấu giá quyền sử dụng đất, không thuộc diện đấu giá tài sản công theo quy định của pháp luật về đất đai, quản lý, sử dụng tài sản công.

Ngoài ra, để bảo đảm bao quát được toàn bộ dự án thuộc trường hợp phải đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực sau ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành (27/02/2024), tránh khoảng trống pháp luật trong quy định về lựa chọn nhà đầu tư, thì việc lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư kinh doanh thực hiện theo trình tự, thủ tục quy định tại Luật Đấu thầu và Nghị định này; phương pháp và tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ đăng ký thực hiện dự án, hồ sơ dự thầu và các nội dung khác (nếu có) thực hiện theo quy định của pháp luật quản lý ngành, lĩnh vực.

(Nguồn văn bản: CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NGÀNH Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH)