Đấu thầu rộng rãi là gì? Hình thức đấu thầu rộng rãi áp dụng cho những gói thầu nào?

Theo khoản 1 Điều 20 Luật Đấu thầu 2013 có quy định cụ thể về khái niệm đấu thầu rộng rãi là gì, cụ thể: “Đấu thầu rộng rãi là hình thức đấu thầu không hạn chế số lượng nhà thầu, nhà đầu tư tham dự”.

Hình thức đấu thầu rộng rãi áp dụng cho những gói thầu nào?

Tại khoản 2 Điều 20 Luật Đấu thầu 2013 có quy định hình thức đấu thầu rộng rãi được áp dụng cho các gói thầu, dự án thuộc phạm vi điều chỉnh Luật Đấu thầu 2013, trừ trường hợp quy định tại các điều 21, 22, 23, 24, 25, 26 và 27, cụ thể:

Đấu thầu hạn chế được áp dụng trong trường hợp gói thầu có yêu cầu cao về kỹ thuật hoặc kỹ thuật có tính đặc thù mà chỉ có một số nhà thầu đáp ứng yêu cầu của gói thầu.

Gói thầu cần thực hiện để khắc phục ngay hoặc để xử lý kịp thời hậu quả gây ra do sự cố bất khả kháng; gói thầu cần thực hiện để bảo đảm bí mật nhà nước; gói thầu cần triển khai ngay để tránh gây nguy hại trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe và tài sản của cộng đồng dân cư trên địa bàn hoặc để không ảnh hưởng nghiêm trọng đến công trình liền kề; gói thầu mua thuốc, hóa chất, vật tư, thiết bị y tế để triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh trong trường hợp cấp bách;

Gói thầu cấp bách cần triển khai nhằm mục tiêu bảo vệ chủ quyền quốc gia, biên giới quốc gia, hải đảo;

Gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa phải mua từ nhà thầu đã thực hiện trước đó do phải bảo đảm tính tương thích về công nghệ, bản quyền mà không thể mua được từ nhà thầu khác; gói thầu có tính chất nghiên cứu, thử nghiệm; mua bản quyền sở hữu trí tuệ;

Gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế xây dựng được chỉ định cho tác giả của thiết kế kiến trúc công trình trúng tuyển hoặc được tuyển chọn khi tác giả có đủ điều kiện năng lực theo quy định; gói thầu thi công xây dựng tượng đài, phù điêu, tranh hoành tráng, tác phẩm nghệ thuật gắn với quyền tác giả từ khâu sáng tác đến thi công công trình;

Gói thầu di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật do một đơn vị chuyên ngành trực tiếp quản lý để phục vụ công tác giải phóng mặt bằng; gói thầu rà phá bom, mìn, vật nổ để chuẩn bị mặt bằng thi công xây dựng công trình;

Gói thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công, gói thầu có giá gói thầu trong hạn mức được áp dụng chỉ định thầu theo quy định của Chính phủ phù hợp với điều kiện kinh tế – xã hội trong từng thời kỳ.

Gói thầu dịch vụ phi tư vấn thông dụng, đơn giản;

Gói thầu mua sắm hàng hóa thông dụng, sẵn có trên thị trường với đặc tính kỹ thuật được tiêu chuẩn hóa và tương đương nhau về chất lượng;

Gói thầu xây lắp công trình đơn giản đã có thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt.

Mua sắm trực tiếp được áp dụng đối với gói thầu mua sắm hàng hóa tương tự thuộc cùng một dự án, dự toán mua sắm hoặc thuộc dự án, dự toán mua sắm khác.

Gói thầu thuộc dự án, dự toán mua sắm trong trường hợp tổ chức trực tiếp quản lý, sử dụng gói thầu có năng lực kỹ thuật, tài chính và kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu của gói thầu.

Gói thầu, dự án xuất hiện các điều kiện đặc thù, riêng biệt mà không thể áp dụng các hình thức lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư quy định tại các điều 20, 21, 22, 23, 24 và 25 của Luật Đấu thầu 2013.

Gói thầu thuộc chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình hỗ trợ xóa đói giảm nghèo cho các huyện, xã miền núi, vùng sâu, vùng xa, hải đảo, vùng kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn;

Gói thầu quy mô nhỏ mà cộng đồng dân cư, tổ chức, tổ, nhóm thợ tại địa phương có thể đảm nhiệm.

Đối với gói thầu dự án PPP

Hình thức đấu thầu rộng rãi được quy định cụ thể tại khoản 2, Điều 9 Nghị định 25/2020/NĐ-CP, cụ thể:

Dự án đầu tư mà pháp luật Việt Nam hoặc điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định hạn chế nhà đầu tư nước ngoài tham gia thực hiện;

Nhà đầu tư nước ngoài không tham dự sơ tuyển quốc tế hoặc không trúng sơ tuyển quốc tế;

Dự án nhóm B, nhóm C theo quy định của pháp luật đầu tư công. Trường hợp cần sử dụng công nghệ, kỹ thuật tiên tiến, kinh nghiệm quản lý quốc tế thì nhà đầu tư trong nước được liên danh với nhà đầu tư nước ngoài hoặc sử dụng nhà thầu nước ngoài để tham dự thầu và thực hiện dự án;

Dự án có yêu cầu về bảo đảm quốc phòng, an ninh do Thủ tướng Chính phủ quyết định theo đề nghị của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và ý kiến thống nhất của Bộ Quốc phòng đối với yêu cầu bảo đảm quốc phòng, ý kiến thống nhất của Bộ Công an đối với yêu cầu bảo đảm an ninh.

Đối với dự án đầu tư có sử dụng đất

Hình thức đấu thầu rộng rãi được quy định tại khoản 1 và khoản 2, Điều 10 Nghị định 25/2020/NĐ-CP, cụ thể:

1. Áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi quốc tế đối với dự án đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:

a) Có sơ bộ tổng chi phí thực hiện dự án (không bao gồm chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, tiền sử dụng đất, tiền thuê đất) từ 800.000.000.000 (tám trăm tỷ) đồng trở lên;

b) Có từ hai nhà đầu tư trở lên đáp ứng yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm theo quy định tại khoản 3 Điều 13 Nghị định này, trong đó có ít nhất một nhà đầu tư nước ngoài;

c) Không thuộc trường hợp theo quy định tại các điểm a và c khoản 2 Điều này.

2. Áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước trong trường hợp:

a) Dự án đầu tư mà pháp luật Việt Nam hoặc điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định hạn chế nhà đầu tư nước ngoài tham gia thực hiện;

b) Dự án có từ hai nhà đầu tư trở lên đáp ứng yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm, trong đó không có nhà đầu tư nước ngoài tham gia đăng ký thực hiện dự án hoặc đáp ứng yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm theo quy định tại khoản 3 Điều 13 Nghị định này;

c) Dự án có yêu cầu về bảo đảm quốc phòng, an ninh do Thủ tướng Chính phủ quyết định theo đề nghị của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và ý kiến thống nhất của Bộ Quốc phòng đối với yêu cầu bảo đảm quốc phòng; ý kiến thống nhất của Bộ Công an đối với yêu cầu bảo đảm an ninh.

Các phương thức trong hình thức đấu thầu rộng rãi?

Căn cứ theo quy định của Luật Đấu thầu 2013, Nghị định 63/2014/NĐ-CP hình thức đấu thầu rộng rãi được áp dụng cho những phương thức sau:

Phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ

Phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ

Phương thức hai giai đoạn một túi hồ sơ

Phương thức hai giai đoạn hai túi hồ sơ

Sau đây là một số tình huống liên quan đến hình thức đấu thầu rộng rãi, bạn có thể tham khảo thêm để nắm rõ những thông tin liên quan đến hình thức đấu thầu này.

Tình huống 1:

Câu hỏi: Đơn vị em đã đấu thầu rộng rãi thuốc cho cả năm 2 lần nhưng không có đơn vị nào trúng thầu. Hiện tại đơn vị đang muốn mua thuốc theo tháng và dự toán dưới 100tr/tháng thì lựa chọn hình thức chỉ định thầu hay chào hàng cạnh tranh thì hợp lý?

Câu trả lời của chuyên gia: Nếu được phép tách giá trị dưới 100 tr/tháng thì nên thực hiện chào hàng cạnh tranh.

Tình huống 2:

Câu hỏi: Gói thầu mua sắm hàng hoá đấu thầu rộng rãi không qua mạng có phải đăng tải hồ sơ mời thầu lên mạng?

Câu trả lời của chuyên gia: Chỉ có hình thức chỉ định thầu mới không phải đăng tải hồ sơ mời thầu lên mạng. Vậy nên, đối với gói thầu mua hàng hoá đấu thầu rộng rãi không qua mạng vẫn phải đăng tải file hồ sơ mời thầu lên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo quy định.

Tình huống 3:

Câu hỏi: Bên em có gói thầu tư vấn đấu thầu rộng rãi qua mạng, loại hợp đồng trọn gói. Nhà thầu chào giá gói thầu vào ngày 07/12/2022, giá gói thầu đã bao gồm toàn bộ phí, lệ phí, thuế… nhưng ko nêu rõ chào giá gói thầu với VAT là 8%. Đến ngày 03/01/2023 là lúc đàm phán hợp đồng, nhà thầu có ý kiến: Do họ chào tại thời điểm áp VAT 8%, nhưng tới thời điểm thực hiện hợp đồng áp dụng VAT 10%. Vì vậy, họ đề nghị từ giá chào thầu tính ngược lại giá chào thầu chưa VAT (trừ thuế 8%) sau đó cộng vào 10% để lấy giá hợp đồng. Như thế có đúng theo quy định không?

Câu trả lời của chuyên gia: Nếu trong E-HSMT có nêu vấn đề điều chỉnh thuế thì được phép điều chỉnh thuế khi thực hiện thương thảo hợp đồng.

Tình huống 4:

Câu hỏi: Bên em có tham gia gói thầu mua sắm hàng hóa hình thức chào hàng cạnh tranh thông thường qua mạng (gói thầu 800tr). Về năng lực kinh nghiệm, theo thông tư 08/2022/TT-BKHĐT khi xây dựng E-HSMT có nhất thiết phải đưa tiêu chí hợp đồng tương tự để xét không? Trường hợp không có hợp đồng tương tự khi xây dựng hồ sơ mời thầu có sai quy định không? Vì em thấy mẫu áp dụng chung cho cả đấu thầu rộng rãi và chào hàng cạnh tranh

Câu trả lời của chuyên gia: Hợp đồng tương tự đối với gói thầu nêu trên là yêu cầu bắt buộc đối với trường hợp nhà thầu là nhà thương mại mà không phải là nhà sản xuất ra hàng hóa đó.

Tình huống 5:

Câu hỏi: Nếu quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt gói thầu đấu thầu rộng rãi thời gian thực hiện quý 2 năm 2021 với thời gian thi công 150 ngày. Nhưng tới tháng 1/2023 mới tổ chức đấu thầu thì có phải phê duyệt lại kế hoạch lựa chọn nhà thầu không.

Câu trả lời của chuyên gia: Nên điều chỉnh lại kế hoạch đấu thầu cho phù hợp

Nguồn: https://dauthau.asia/news/dau-thau/dau-thau-rong-rai-989