Bộ tài liệu phổ biến Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15

Luật Đấu thầu 2023 được Quốc hội Khóa XV thông qua ngày 23/6/2023, có hiệu lực thi hành từ 01/01/2024, trừ quy định về tổ chức lựa chọn nhà đầu tư, ký kết và quản lý thực hiện hợp đồng. Các quy định về tổ chức lựa chọn nhà đầu tư, ký kết và quản lý thực hiện hợp đồng sẽ thực hiện theo Luật Đấu thầu 2013 cho đến thời điểm Luật Đất đai sửa đổi có hiệu lực thi hành. Dưới đây là tóm tắt nội dung Luật Đấu thầu 2023.

Nguồn: https://vibonline.com.vn/noi-dung-luat-dau-thau-2023.html

1. Một số hỏi đáp về luật đấu thầu 2023

2. Hình thức lựa chọn nhà thầu

3. Phương thức lựa chọn nhà thầu

4. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu

5. Quy trình, thủ tục lựa chọn nhà thầu

6. Phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu và xét duyệt trúng thầu